วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ข้อมูลการใช้ CBR

ข้อมูลการใช้ CBR
 
 
คู่มือการใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า
รุ่น CBR250R 
ข้อมูลทั้งหมดในคู่มือเล่มนี้มีเค้าโครงมาจากข้อมูลการผลิตครั้งล่าสุด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ห้ามกระทาการคัดลอกหรือจัดพิมพ์ข้อมูลส่วน
ใดของข้อมูลนี้นอกจากจะได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ ก่อน
CBR250RB = ดิสก์เบรคแบบมาตรฐาน
CBR250RAB = ดิสก์เบรคแบบคอมบาย ABSข้อมูลสำาคัญที่ควรทราบ
ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์รุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อบรรทุกผู้ขับขี่และผู้โดยสารอย่างละ 1 คนเท่านั้น ความสามารถ
ในการรับน้ำหนักสูงสุดของรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกินค่าที่ระบุไว้ 

การใช้รถ
รถจักรยานยนต์รุ่นนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการขับขี่บนถนนทางเรียบเท่านั้น
กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้โดยละเอียด
กรุณาให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งปรากฏอยู่ตลอดทั้งเล่ม ข้อ
ความเหล่านี้ได้ถูกอธิบายไว้อย่างละเอียดในหัวข้อ "่าที่ควรรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย" ซึ่งปรากฏ
อยู่ก่อนหน้าการรับประกันคุณภาพ
คู่มือเล่มนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรถจักรยานยนต์และควรจะเก็บไว้กับรถเมื่อขายต่อให้กับผู้ใช้รถคน
ต่อไป

    คู่มือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อประกอบการขับขี่รถจักรยานยนต์ของท่าน กรุณาศึกษาคู่มือเล่มนี้
โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะขับขี่รถจักรยานยนต์ของท่าน ควรตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ของท่านก่อน
การขับขี่ทุกครั้ง และทการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
       เมื่อท่านต้องการการบริการใดๆ โปรดระลึกไว้เสมอว่าศูนย์บริการฮอนด้ารู้จักรถจักรยานยนต์
ของท่านดีที่สุด ถ้าท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ วิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆ ทางศูนย์บริการฮอนด้าสามารถให้คำแนะนำแก่ท่านตามคู่มือการบริการของฮอนด้าได้อย่าง
ถูกวิธีเพื่อช่วยให้ท่านบรุงรักษาและซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้และเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ฮอนด้า และขออวยพรให้ท่าน
จงมีความสุขและเพลิดเพลินกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ของท่านอย่างปลอดภัย
คำานำาคำาที่ควรรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ความปลอดภัยของท่านและของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญมาก และการขับขี่รถจักรยานยนต์รุ่นนี้อย่างปลอดภัยก็ถือเป็น
ความรับผิดชอบที่สคัญด้วยเช่นกัน
เพื่อที่จะช่วยให้ท่านตัดสินใจเกี่ยวกับความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี ทางบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขับขี่และ
ข้อมูลอื่นๆ แก่ท่านดังที่ปรากฏอยู่บนแผ่นป้ายต่างๆ ที่ตัวรถและในคู่มือเล่มนี้แล้ว ข้อมูลนี้จะเตือนท่านให้ระวัง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับตัวของท่านเองหรือผู้อื่น
อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติหรือโดยความเป็นไปได้แล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถที่จะเตือนให้ท่านระวังอันตรายทุกอย่าง
ที่เกี่ยวเนื่องกับการขับขี่หรือการบรุงรักษารถจักรยานยนต์ได้ ดังนั้นท่านจึงต้องใช้วิจารณญาณที่ดีของท่านเองใน
การตัดสินใจด้วย

ท่านจะพบข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญในหลายรูปแบบ ประกอบด้วย :
แผ่นป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย ซึ่งปรากฏอยู่ที่ตัวรถ
ข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัย  ได้แก่
หมายถึง ท่านอาจเป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
หมายถึง ท่านอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสหากไม่ปฏิบัติตามคคำแนะนำ
หมายถึง ท่านอาจได้รับบาดเจ็บหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
สัญลักษณ์นี้มุ่งหมายที่จะช่วยให้ท่านหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดแก่รถจักรยานยนต์ของ
ท่าน ทรัพย์สินอื่นๆ หรือสภาพแวดล้อม
▲!   คำเตือน
▲!   อันตราย
▲!   ข้อควรระวัง
ข้อสังเกตหัวข้อความปลอดภัย - เช่น สิ่งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ หรือการระมัดระวังเกี่ยว
กับความปลอดภัยที่สำคัญ  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น